Dokumenty po certyfikacji - świadectwo charakterystyki energetycznej

Wyjaśniamy czym jest i jakie znacznie ma świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, służącym do określenia wielkości zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb dotyczących użytkowania budynku- ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia (w przypadku lokalu użytku publicznego) oraz przygotowania ciepłej wody.
Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie jest uwzględniana ilość dostarczanej energii zużywanej do celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie szacuje się wielkość zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem stałych i obiektywnych cech budynku - nie na podstawie zużycia energii. Konieczność posiadania takiego świadectwa charakterystyki energetycznej jest podyktowana dyrektywą Unii Europejskiej- w Polsce była to nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzenia świadectwa jest rozpowszechnienie modelu budownictwa efektywnego pod względem energetycznym oraz uświadomienie społeczeństwu możliwości skorzystania z bardziej oszczędnego zużycia energii. Dokument ten pozwala stwierdzić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię i koszta związane z jej użytkowaniem.
Podstawą do sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku opisana w dokumentacji technicznej lub w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej (dla budynku istniejącego, nie posiadającego dokumentacji technicznej). Istnieje z góry narzucony wzór formy, w jakiej dokument ten powinien zostać spisany.