Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Certyfikatorzy energeryczni

Istnieją pewne wymagania i ograniczenia dotyczące osób, które mogą zdobyc uprawnienia do wykonywania świadectw. Ustawa określa, kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Uprawnioną do tego jest osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada wykształcenie wyższe i ukończyła co najmniej studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach takich jak budownictwo, inżynieria środowiskowa, architektura, energetyka lub pokrewnych,
  • nie była karana za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu czy dokumentom, gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, znaków urzędowych, papierów wartościowych,
  • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, bądź przeszła szkolenie i zdała z pozytywnym wynikiem egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki mieszkaniowej oraz przestrzennej.

Spełnienie tych wszystkich warunków daje możliwośc wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej bez dodatkowej weryfikacji. Jak widac osoba o odpowiednim wykształceniu może podejść do niezbędnych kursów i egzaminów uprawniających ją do wykonywania świadectw. Dokładne informacje na temat zakresu takiego kursu czy egzaminu sa przedstawione w Rozporządzeniu o sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całośc techniczno-użytkową.